ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚ.ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Α. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΕΓΗΣ (ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ.)

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018

Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, o ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ., μέσω των νομίμων οργάνων της, ανέθεσε στο γραφείο μας τις προτεινόμενες από εμάς στο από 7-3-2018 ενημερωτικό μας ενέργειες και δη:
Α) τη συνέχιση σε δεύτερο βαθμό των αγωγών που έχουν κατατεθεί στα πολιτικά Δικαστήρια (Ειρηνοδικείο Αθηνών) με τις οποίες μέλη του Συλλόγου ζητούσαν αποζημίωση (για περιορισμένο χρόνο) για τη ζημία που υπέστησαν από την εφαρμογή του ν. 4254/2014, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του παραγόμενου από τα φωτοβολταϊκά στέγης ρεύματος.
Β) την υποβολή σχετικής καταγγελίας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, την εξάντληση της ενδοδιοικητικής διαδικασίας και τη δικαστική προσβολή.
Προς το σκοπό αυτό, μας έχουν διαβιβαστεί ήδη από το Σύλλογο μία αρχική λίστα με τα ονόματα των ενδιαφερομένων μελών για τις δύο ανωτέρω ενέργειες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επιθυμούσαμε να ενημερώσετε τα μέλη σας  ότι οιαδήποτε ενέργεια θα γίνει στο όνομα και θα αφορά ΜΟΝΟ τα μέλη που ρητώς έχουν εκφράσει τη σχετική βούλησή τους και τα ονόματα των οποίων έχουν διαβιβαστεί στο γραφείο μας. Ιδιαίτερη δε σημασία αποκτά αυτό στην – κατά περίπτωση – άσκηση εφέσεων κατά των πρωτοδίκων αποφάσεων, οι οποίες θα ασκηθούν μόνο για όσους συμμετέχουν και όχι για το σύνολο όσων προσέφυγαν στον πρώτο βαθμό. Κατά συνέπεια, τυχόν ευνοϊκή απόφαση θα αφορά μόνο αυτούς. Το ίδιο θα ισχύσει στην περίπτωση που κατατεθούν νέες αγωγές (αφού οι πρώτες αφορούσαν μόνο ένα πολύ μικρο διάστημα), ήτοι θα ασκηθούν μόνο στο όνομα των ενδιαφερομένων.

Το γραφείο μας, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, προχωρά κατά προτεραιότητα στην – κατά το δυνατόν – άμεση σύνταξη και υποβολή καταγγελίας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και στην επεξεργασία των φακέλων των πρωτόδικων αποφάσεων, ώστε να καταλήξει στο σχετικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών στα πολιτικά δικαστήρια με σκοπό να αποφευχθεί η  τελεσιδικία οιασδήποτε απόφασης για τους ενδιαφερομένους. Υπενθυμίζεται ότι οι πρωτόδικες αποφάσεις καθίστανται τελεσίδικες (σε περίπτωση μη κοινοποίησης, όπως προκύπτει εν προκειμένω) δύο έτη από τη δημοσίευσή τους και ότι σε περίπτωση άσκησης έφεσης εντός της προθεσμίας αυτής για ορισμένους από τους ενάγοντες, δεν υπάρχει μεταγενέστερα η δυνατότητα εμπρόθεσμης άσκησης έφεσης για τους υπόλοιπους.

Για το λόγο αυτό, και ενόψει του προφανούς μεγάλου όγκου ενασχόλησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι ο αριθμός και η ταυτότητα των συμμετεχόντων στις επόμενες ενέργειες ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και πάντως όχι πέραν της 31ης-12-2018.

Το γραφείο μας θα σας κρατά ενήμερους ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων που του ανατέθηκαν. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Για το δικηγορικό γραφείο
Γεώργιος Αντωνακόπουλος

Comments are closed.