Ανακοίνωση ΠΑΣΥΦΩΣ για συνάντηση με κ. Κωστή Χατζηδάκη, πρώην Υπουργό, Βουλευτή ΝΔ

Την Παρασκευή  19/9/2014, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του  ΠΑΣΥΦΩΣ (Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταικών Στέγης)  με τον Βουλευτή ΝΔ, και πρώην Υπουργό, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Ενημερώσαμε τον κ Χατζηδάκη για την Αδικία που έχει προκαλέσει ο Νόμος 4254/2014,με τη μονομερή εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ/Πολιτείας, απαράδεκτης παρέμβασης σε υπογεγραμμένες συμβάσεις,  σε όλες τις  42,000  οικογένειες  κατόχων  Οικιακών Φωτοβολταικών (Φ/Β).  Εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους κατά τη γνώμη μας ο Ειδικός Λογαριασμός έφτασε να έχει έλλειμμα, επισημάναμε τις τεράστιες ευθύνες των Οργάνων της Πολιτείας που είχαν την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εύρυθμη λειτουργία τους συστήματος καθώς και τα πολλαπλά  οφέλη που προσφέρουν στο σύστημα τα Οικιακά Φ/Β.

Εξηγήσαμε ότι μοναδική λύση για τις 42,000 Οικογένειες είναι  να επανέλθουν οι συμβάσεις μας στην αρχική τους μορφή, προ του Νόμου 4254/2014, ως βήμα αποκατάστασης της Εμπιστοσύνης προς την Ελληνική Πολιτεία, η  οποία θα πρέπει να σέβεται την υπογραφή της και τις δεσμεύσεις της, όπως ταιριάζει σε κάθε Κράτος Δικαίου.

Ο κ. Χατζηδάκης μας είπε ότι είναι ενήμερος για το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολατικών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις  Οικιακών ΦΒ καθώς  είχε κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό αυτού του Ειδικού Προγράμματος και ήταν ένας από τους υπογράφοντες υπουργούς  της σχετικής απόφασης (ΦΕΚ, Αριθμός Φύλλου 1079, 4 Ιουνίου 2009).

Πληροφοριακά, για τους αναγνώστες του παρόντος ΔΤ, στην απόφαση αυτή (ΦΕΚ, Αριθμός Φύλλου 1079, 4 Ιουνίου 2009) η Ελληνική Πολιτεία ψηφίζει πολύ  ενδιαφέροντα πράγματα όπως :

  • «η εν λόγω Σύμβαση συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς …» (Αρθρο 3)
  • «η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σε 0,55 Ευρώ/Kwh για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που συνάπτονται για τα έτη 2009, 2010, 2011. Η Τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019» (Αρθρο 3)
  • «Η τιμή στην οποία συνομολογείται η Σύμβαση Συμψηφισμού αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους …»  (Αρθρο 3)
  • «Η μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταικού συστήματος. Με την έγχυση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο επιτυγχάνεται η καταγραφή της στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τίθενται από την Οδηγία 2011/77/ΕΚ, αλλά και από την υπό δημοσίευση νέα Οδηγία. Κατά συνέπεια δεν υφίστανται, για τον κύριο του φωτοβολταικού συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο» (Αρθρο 6)
  • «Ο προμηθευτής και ο κύριος του φωτοβολταικού συμφωνούν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας …» (Αρθρο 12, Παράρτημα Σύμβαση Συμψηφισμού)

Ο κ. Χατζηδάκης άκουσε τα επιχειρήματά μας, θεωρεί ότι είναι σωστά και στάθηκε στη γνωστοποίησή τους στους εμπλεκόμενους Υπουργούς, Βουλευτές, Υπηρεσιακούς Παράγοντες, Κοινή Γνώμη. Ζήτησε να του στείλουμε σύντομο και περιεκτικό ενημερωτικό υλικό για ν’ αποκτήσει πληρέστερη εικόνα. Δεν δεσμεύθηκε ή υποσχέθηκε για κάποια πρωτοβουλία εκ μέρους του μέχρι στιγμής.

Comments are closed.