Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή ασφάλισης σε ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έως 10kwp

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή ασφάλισης σε ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έως 10kwp

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο  για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών σε μέλη του, ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ισχύος έως 10kwp του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. Ο ΠΑΣΥΦΩΣ καλεί προς κατάθεση οικονομικών προσφορών αποκλειστικά και μόνο την 7η Φεβρουαρίου 2019 στο E-mail: [email protected].

Η αξία των συστημάτων κυμαίνεται από 5.000 έως 12.000€ (μειώνεται στις μικρότερης ισχύος εγκαταστάσεις). Η ετήσια απώλεια από τη μη λειτουργία της εγκατάστασης εκτιμάται από 1100-1700kwh ανά kw ισχύος με τιμή kwh από 0,2-0,55€, μεταφράζεται σε 220-935€ ανά kw ισχύος της εγκατάστασης. Οι εγκαταστάσεις που θα συμμετέχουν στο ασφαλιστικό πρόγραμμα θα φέρουν πιστοποιητικά συντήρησης.

Α. Οι ασφαλιστικές καλύψεις πρέπει να περιλαμβάνουν την προστασία των εγκαταστάσεων από:

  1. Φυσικές καταστροφές (κεραυνό, δυνατό άνεμο, χαλάζι, παγετό, πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ.), όπου η απαλλαγή θα μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των 300€.
  2. Κλοπή και ζημίες λόγω κλοπής και κακόβουλες ενέργειες όπου η απαλλαγή θα μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των 1000€.
  3. Βλάβες των διαφόρων συσκευών του συστήματος σε χρόνο πρότερο της φυσικής φθοράς, όπου η απαλλαγή θα μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των 300€.
  4. Την απώλεια εσόδων έως την επισκευή και όπου αποζημιώνονται έως 30 ημέρες σε περίπτωση βλάβης από φυσική καταστροφή και έως 15 ημέρες σε περίπτωση απωλειών από άλλη αιτία, μεταξύ των οποίων και οποιαδήποτε µορφή αδυναμίας απορρόφησης από το δίκτυο της ΑΔΜΗΕ της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η απαλλαγή θα αφορά μέχρι τις πρώτες τρεις ημέρες.
  5. Αστική Ευθύνη προς τρίτους από βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε περιουσία ή σωματικές από πιθανή καταστροφή της εγκατάστασης.

Επί του ποσού της ζημιάς, κλοπής, βλάβης, το ποσοστό απαλλαγής θα είναι έως 10%.

 

Β. Η ασφάλιση θα υπολογίζεται ανά 1000€ ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και ανά 1000€ ετήσιων εσόδων της εγκατάστασης. Επίσης γίνεται δεκτή πρόταση και για μια συνολική εκτίμηση.

 

Γ. Η διάρκεια της ασφάλισης θα είναι ενός έτους με δυνατότητα παράτασης για ακόμα ένα έτος εφόσον θα ισχύουν οι ίδιες εκπτώσεις.

Δ. Αρμόδιος για την είσπραξη/απόδοση των ασφαλίστρων προκειμένου να υφίσταται η ασφαλιστική κάλυψη των ενδιαφερομένων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του είναι ο ΠΑΣΥΦΩΣ (στο ασφαλιστήριο θα υπάρχει κατάσταση των ασφαλιζόμενων μελών). Οι ασφαλιζόμενοι θα αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους στην ασφαλιστική εταιρία/γραφείο και θα λαμβάνουν μέσω αυτής πιστοποιητικό ασφάλισης.

Ε. Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

  1. Τον τίτλο, το ονοματεπώνυμο του προσφέροντος, την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.
  2. Την προσφερόμενη τιμή ανά έτος και ανά 1000€ ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και ανά 1000€ ετήσιων εσόδων της εγκατάστασης ή/και μια συνολική προσφερόμενη τιμή για τον αντίστοιχο αριθμό εγκαταστάσεων (0-500, 501-750, 751-1000, 1001-1250, 1251-1500 κ.ο.κ. μέχρι τις 5000 εγκαταστάσεις).
  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του προσφέροντος.
  1. Υπόδειγμα οριστικού συμβολαίου μαζί με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών του προσφέροντος και όλους τους επιμέρους συμβατικούς όρους αναλυτικά, και επιλογές (για κλοπή ή όχι κλοπή κλ.π.).

 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη του ανοίγματος των προσφορών.

 

Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τη διαδικασία σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα σ’ αυτή ή τρίτο, κατά την απόλυτη κρίση του ή να την κηρύξει άγονη.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις στα τηλ. 6973255033, 6983350363, 6978898086

 

Comments are closed.