Ενημέρωση από το γραφείο Γ.Α. Αντωνακόπουλου

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε, αναφορικά με την εξέλιξη των νομικών ενεργειών τις οποίες έχει αναλάβει το γραφείο μας για την διεκδίκηση της αποκατάστασης της ζημίας που υπέστησαν τα μέλη  του Συλλόγου σας από την εφαρμογή του ν. 4254/2014, τα κάτωθι:

1.  Η συζήτηση της υπ’ αρ. κατ. ΠΡ532/2019 προσφυγής που έχουμε ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατάτης σιωπηρής απόρριψης της ΡΑΕ επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-259723/22.04.2019 αίτησης αναθεώρησης και η οποία είχε προσδιορισθεί για τις 30 Απριλίου 2020, ματαιώθηκε κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10.4.2020 (Β’ 1301) και Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 (Β’ 1588) κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας. Αναμένουμε ακολούθως για τον ορισμό από το δικαστήριο νέας δικασίμου.

2. Όσον αφορά δε στην διαδικασία ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων, μέχρι στιγμής έχουμε καταθέσει 14 εφέσεις. Περαιτέρω, έχουμε συντάξει και είναι έτοιμες προς κατάθεση 4 εφέσεις, οι  οποίες θα κατατεθούν μόλις τούτο καταστεί δυνατόν με την άρση της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων. Μέχρι και τον Ιούνιο δε, θα χρειαστεί να κατατεθούν άλλες 5 εφέσεις, εφόσον βεβαίως λειτουργούν κανονικά τα δικαστήρια, και σταδιακά θα κατατίθενται οι υπόλοιπες μέχρι το τέλος του έτους.

3. Περαιτέρω, έχουμε συντάξει και είναι έτοιμες προς κατάθεση 5 νέες αγωγές ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων (διεκδίκηση 5ετίας), οι οποίες θα κατατεθούν επίσης με την άρση της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (σημειώνεται ότι κάθε αγωγή θα περιλαμβάνει 100 ενάγοντες).

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020
Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος

Comments are closed.