ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΣΥΦΩΣ προς Αρμόδιο Τμήμα ΥΠΕΝ

Προς: Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων ΥΠΕΝ, Διευθυντή κ. Δ. Αλεξόπουλο

ΚΟΙΝ.:

  • Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Σταθάκη
  • Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σ. Φάμελλου
  • Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Δημαρά
  • Γραφείο Γενικής Γραμματέως  Περιβάλλοντος κ. Μπαριτάκη
  • Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας κ. Βερροιόπουλο
  • 7000 πολίτες, μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ

Θέμα: Οικονομική ζημία μικρών φωτοβολταϊκών στέγης από την πολιτεία και εγκατάλειψή τους

Σχετ.: το υπ’ αρίθμ 9/2018 από 12/6/2018 έγγραφό μας

Σε συνέχεια παλαιότερων συναντήσεων και του από 12/6/2018 εγγράφου μας, όπου σας αποστείλαμε και πάλι τη μελέτη του ΕΜΠ και αναμέναμε τις απόψεις σας, επανερχόμαστε σχετικά.

Ο σύλλογός μας αριθμεί 7000 μέλη σε όλη την Ελλάδα, αποκλειστικά ιδιοκτήτες μικρών οικιακών φωτοβολταϊκών στέγης (φ/β στέγης <10KW).

Στο πλαίσιο μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο: «Αποτίμηση της κοινωνικής ωφελιμότητας των οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του ελληνικού μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δρ Δημήτριο Καλιαμπάκο, αποτυπώθηκε η κοινωνικο-οικονομική σημασία των οικιακών φωτοβολταϊκών και διαπιστώθηκε το πόσο αυτά τα νοικοκυριά αδικήθηκαν, και αδικούνται μέχρι και σήμερα.

 

Η αδικία οφείλεται στο Ν. 4254, ΦΕΚ:85/ΤΕΥΧΟΣ Α/7–4–2014. Ο Νόμος αυτός διατηρείται σε βάρος χιλιάδων φ/β στέγης και παρά τις δίκαιες διαμαρτυρίες τους (σε βαθμό που να αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα πολιτών που βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με την πολιτεία), δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία για την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου από την αρμόδια Διεύθυνσή σας και το Υπουργείο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του συλλόγου μας.

 

Στη μελέτη λοιπόν του ΕΜΠ αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε σχετική χρηματοοικονομική ανάλυση. Τα κύρια αποτελέσματα παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες:

 

 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης για 100% ίδια κεφάλαια
Περίοδος Ανάλυσης Επιτόκιο προεξόφλησης (%) IRR (%) προ μείωσης IRR (%) μετά μείωσης NPV (€) προ μείωσης NPV (€) μετά μείωσης
Γ’ Τριμ. 2011 12 18 14 14.152,7 4.673,1
Δ’ Τριμ. 2011 13 18 14 11.058,9 2.255,7
Α’ Τριμ. 2012 18 21 14 4.617,9 -5.384,3
Β’ Τριμ. 2012 19 21 13 2.965,7 -8.393,9
Γ’ Τριμ. 2012 19 22 13 3.224,5 -7.401,7
Δ’ Τριμ. 2012 12 22 10 17.617,7 -2.915,3

 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης για 25% ίδια και 75% δανειακά κεφάλαια
Περίοδος Ανάλυσης Επιτόκιο προεξόφλησης (%) IRR (%) προ μείωσης IRR (%) μετά μείωσης NPV (€) προ μείωσης NPV (€) μετά μείωσης
Γ’ Τριμ. 2011 12 38 24 17.877,4 8.397.8
Δ’ Τριμ. 2011 13 38 24 15.947.1 7.143,9
Α’ Τριμ. 2012 18 51 25 12.798,6 2.796,4
Β’ Τριμ. 2012 19 51 20 11.759.8 400,2
Γ’ Τριμ. 2012 19 53 20 10.952,6 326,4
Δ’ Τριμ. 2012 12 53 12 20.460,2 -72,9

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες: Πρώτον, οι αποδόσεις των φ/β στέγης με τις συμπεφωνημένες τιμές (αναγραφόμενες «εγγυημένες» τιμές πριν τη μείωση του 2014) ήταν εύλογες, με βάση το επενδυτικό κλίμα της περιόδου, και όχι υπερβολικές. Δεύτερον, μετά τη μείωση (τελευταία στήλη) της εγγυημένης τιμής τα οικονομικά αποτελέσματα των επενδύσεων πρακτικά μηδενίζονται ή ακόμη οι επενδύσεις καθίστανται ζημιογόνες.

Δεν μπορεί ένα νοικοκυριό να δεσμεύει το δώμα του σπιτιού του για 25 έτη, να πληρώνει επιπλέον εργασίες στεγάνωσης, να διαμορφώνει το γύρω χώρο ώστε να μη σκιάζεται η εγκατάσταση, να τη συντηρεί από κινδύνους (σκόνη, αέρα, χαλάζι), να πληρώνει ασφάλεια και τελικά να αμείβεται με 4.673,1 ευρώ ή να ζημιώνεται από πάνω με -8.393,9 ευρώ.

Βάσει των ανωτέρω, είναι πρόδηλο το γεγονός ότι στην περίπτωση των φ/β στέγης η αλλαγή της συμπεφωνημένης τιμής – η οποία αποτελεί κρίσιμη παράμετρο αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα μιας μονάδας – άλλαξε σημαντικά τους οικονομικούς όρους μέσα στους οποίους η επένδυση πραγματοποιήθηκε. Αν οι όροι αυτοί ήταν γνωστοί τη στιγμή που το νοικοκυριό αποφάσιζε, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα προχωρούσε στην επένδυση αυτή, στη βάση της θεμελιωμένης θεωρίας και πρακτικής της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Η εκ των υστέρων αλλαγή των όρων πρακτικά «παγίδευσε» σε μια επένδυση νοικοκυριά, με την έννοια ότι δεν μπορούν να μεταβάλλουν την απόφασή τους με βάση τα νέα δεδομένα. Η αλλαγή των όρων αυτών, σε συνθήκες μάλιστα εκτεταμένης δανειοληψίας, μέσω της οποίας υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός των εγκαταστάσεων φ/β στέγης, οδηγεί σε επαχθή και δυσανάλογη ζημία τα νοικοκυριά αυτά.

Η συγκεκριμένη αποτίμηση των θετικών εξωτερικοτήτων που παράγουν τα φ/β στέγης δίνει τη δυνατότητα να φανούν σημαντικές αδυναμίες του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ. Ο μηχανισμός αυτός θα έπρεπε να παίρνει υπόψη του τα ειδικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που δημιουργεί κάθε τεχνολογία ΑΠΕ, και τις δυσκολίες εγκατάστασης, ενώ αποδεικνύεται ότι δεν το κάνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι οι μονάδες ΣΗΘΥΑ αποζημιώνονται με ίδια σχεδόν εγγυημένη τιμή (2014), ενώ παράγουν 6,5 φορές περισσότερες εκπομπές CO2, ακόμη και αν υπολογιστούν οι εκπομπές των οικιακών φ/β στη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι οι εκπομπές τους είναι μηδενικές κατά τη λειτουργία (ΣΗΘΥΑ περίπου 0,39 tn CO2/MWh έναντι 0,06 tn CO2/MWh, περίπου, των φ/β στέγης).

Ακατανόητο είναι επίσης το γεγονός πως, με τον Νόμο 4254 σε ένα πάρκο των 500 KW που συνδέθηκε στις αρχές του 2012 η τιμή της kWh είναι 0,305€, ενώ ένα φ/β στέγης που συνδέθηκε την ίδια χρονιά η τιμή της kWh είναι 0,295 €! Επίσης, για αρκετά αγροτικά φ/β πάρκα των 100 KW που συνδέθηκαν το 2012-2013 η τιμή της kWh ανέρχεται στα 0,37€, ενώ στα μικρά φ/β στέγης η τιμή είναι μικρότερη και πέφτει στα 0,22 η kWh. Σημειώνεται ότι τα φ/β στέγης δεν δεσμεύουν και δεν υποβαθμίζουν περιβαλλοντικά γεωργικές και δασικές εκτάσεις, όπως επίσης ότι η κλίση και ο προσανατολισμός δεν είναι πάντα άριστος όπως στα πάρκα.

Τα φ/β στέγης παράγουν σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, που υπερκαλύπτουν την ενίσχυση που θα ελάμβαναν, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικότερες παραδοχές εκτίμησης. Η αλλαγή δε των όρων στήριξης, δεν προκαλεί μόνο ζημία των φ/β στέγης αλλά και ουσιαστικά στρέβλωση του ανταγωνισμού υπέρ περισσότερο ρυπογόνων μεθόδων παραγωγής ενέργειας και βλάβη του κοινωνικού συνόλου.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ του ΛΑΓΗΕ ΑΕ (http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/miniaia-deltia-eidikoy-logariasmoy-ape-sithya/) ότι ενώ η συνολική ισχύς των φ/β στέγης από το 2014 έως σήμερα έμεινε σταθερή, αντίθετα των μεγάλων φ/β πάρκων αυξήθηκε από 2076 σε 2121 MW, ιδίως το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα η Χρέωση Προμηθευτή αποκατάστησε το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Άρα, τα οικιακά φ/β των χιλιάδων νοικοκυριών εγκαταλείφτηκαν, ενώ την ίδια ώρα δίνονται άδειες και χρηματοδοτείται η εγκατάσταση μεγάλων φ/β πάρκων επιχειρήσεων. Αυτό δηλώνει ότι το ΥΠΕΝ έχει αλλάξει πολιτική και δεν στηρίζει τα φ/β στέγης που θα μπορούσαν να δώσουν ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά και μικρο-εγκαταστάτες μηχανικούς, καθώς και ότι σε βάρος τους έχει δρομολογήσει την εγκατάσταση επιπλέων μεγάλων πάρκων.  

 

Καταθέτοντας αυτά τα μείζονα ζητήματα για χιλιάδες νοικοκυριά με φ/β στέγης, παρακαλούμε για τις απόψεις σας και τις ενέργειές σας ώστε να αποκατασταθούν οι χρονίζουσες αδικίες και να επανακτήσουν τα φ/β στέγης το ρόλο που τους αξίζει, φέρνοντας την παραγωγή καθαρής ενέργειας κοντά στο μέσο πολίτη.

 

Με εκτίμηση

Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

 

 

 

Comments are closed.