ΠΑΣΥΦΩΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Αν και η παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο θα μπορούσε να βοηθήσει όλα τα ελληνικά νοικοκυριά να ανασάνουν οικονομικά, είναι ηλίου φαεινότερο πως η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της καθήλωσης των φωτοβολταικών στέγης. Ούτε τις αδικίες του παρελθόντος ενδιαφέρεται να άρει, ούτε στο νέο πλαίσιο της αυτοπαραγωγής ευνοεί τα Φ/Β στέγης. Ο λόγος για δύο πρόσφατα Νομοσχέδια και τη μερική υιοθέτηση σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών.  

Ενώ λοιπόν οι Οδηγίες της ΕΕ αναφέρουν πως τα Φ/Β στέγης θα πρέπει να στηριχθούν για τον κοινωνικό τους ρόλο, η κυβέρνηση δίνει κίνητρα με το «σταγονόμετρο».

Καταρχήν ο ενεργειακός χώρος στο δίκτυο μεταφοράς έχει κορεσθεί από τις μεγάλες ΑΠΕ, σε σημείο που σε κάποιες περιοχές δεν μπορούν να εγκατασταθούν ούτε και στέγης. Αναμένεται λοιπόν να απελευθερωθεί χώρος και εκεί ίσως μπουν και μερικές χιλιάδες ενδιαφερόμενα νοικοκυριά για αυτοπαραγωγή χωρίς να αναφέρεται κάτι για το εάν θα έχουν προτεραιότητα ως προς τα επαγγελματικά.

‘Έπειτα η μέγιστη ισχύς για αυτοπαραγωγή περιορίζεται στα 10Kw, ενώ υπάρχουν νοικοκυριά που θα επιθυμούσαν ένα ισχυρότερο σύστημα. Ο εικονικός συμψηφισμός δεν προβλέπεται για τα νοικοκυριά, αλλά ούτε και κάποια αποζημίωση εάν μελλοντικά αλλάξει κάτι και υπάρχει περίσσεια ενέργεια που εκχέεται στο δίκτυο.

Ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φωτοβολταϊκών Στέγης “ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ στις 27 & 28 Φεβρουαρίου κατάθεσε τις απόψεις του στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και τα σχετικά σχόλια αναφέρονται στη συνέχεια.

Διαβούλευση 27ης Φεβρουαρίου :

«Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος»:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός.

Άρθρο 28 Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές – Αντικατάσταση άρθρου 14Α ν. 3468/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑNΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006 Άρθρο 27 Ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 3468/2006.

Άρθρο 2 Αντικείμενο

«Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – ενσωμάτωση των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 ΚΑΙ 2019/944».

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (άρθρα 3-56)

Comments are closed.